مرکز جامع سلامت شهری سینامرکز جامع سلامت روستایی شورابمرکز جامع سلامت روستایی خبریزمرکز جامع سلامت علی آباد ملک
پایگاه بهداشتی غیرضمیمه فاطمه الزهرا (س)خانه بهداشت شورابخانه بهداشت خبریزخانه بهداشت علی آباد ملک
پایگاه بهداشتی ضمیمهخانه بهداشت احمدآبادخانه بهداشت جمال آبادخانه بهداشت حسین آباد

خانه بهداشت فشار خانه بهداشت جلودرخانه بهداشت بکهدان

خانه بهداشت کتکخانه بهداشت رحمت آبادخانه بهداشت اسلام آباد

خانه بهداشت کوهنجانخانه بهداشت دهبیدخانه بهداشت شرق آباد

خانه بهداشت کلاغ جیرو
خانه بهداشت چهارقلات

خانه بهداشت نظام آباد


خانه بهداشت کفر

 خانه بهداشت خان آباد  
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-13 11:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ