توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

1- تعیین پراکندگی جغرافیایی واحدهای بهداشتی و نمایش آن در نقشه .

2- مشارکت در امر آموزش دانشجویان گروههای پزشکی و پیراپزشکی که به واحدهای بهداشتی اعزام می شوند .

3- بررسی و تعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی منطقه و پیگیری آنها.

4- توزیع و اعزام نیروهای متعهد خدمت طرح و پیام آوران بهداشت سهمیه مراکز بهداشت منطقه و نظارت بر نحوه خدمت و بکارگیری آنها در محلهای تعیین شده .

5- توجیه و آموزش نیروهای جدید اعم از طرحی - پیام آور - رسمی - قراردادی در زمینه نحوه فعالیت در واحدهای ستاد و مرکز بهداشت .

6- گزارش تنگناها و نارسایی های موجود و پیشنهاد راه حل مناسب پس از پایش و ارزشیابی .

7- هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه .

8- همکاری با مرکز آموزش بهورزی در کلیه مراحل پذیرش بهورز بومی ،تربیت آنها ، پیگیری استخدام بهورزان فارغ التحصیل .

9- تدوین و پیشنهاد و اجرای برنامه آموزش و بازآموزی حین خدمت رده های مختلف ( بهورز، کاردان ، کارشناس و ... ) .

10- بررسی وضعیت تجهیزات واحدهای بهداشتی درمانی و نظارت بر توزیع تجهیزات بر اساس اولویت ها و استفاده از آنها در محلهای مورد نظر .

11- مسئولیت تیم نظارت واحدهای بهداشتی شهرستان و برنامه ریزی جهت گروههای نظارت .

12- پیگیری و تهیه و چاپ فرمها ، دفتر مربوط به خانه های بهداشت و مراکز توزیع آنها .

13- اظهار نظر در رابطه با تنبیه و تشویق و پیشنهاد تغییر عنوان و بازنشستگی و جابجایی پرسنلی بهداشتی واحدها .

14- پیگیری کامل مصوبات ستاد هماهنگی و جلسه ماهیانه .

15- نظارت مستمر و پیگیری مستمر بر کلیه خانه های بهداشت و مراکز در جهت رعایت نظم اداری .

16- هدایت و ساماندهی کلیه برنامه ها و فعالیت ها که احتیاج به هماهنگی بین بخشی و برون بخشی دارد .

17- نظارت کمی و کیفی بر عملکرد واحدهای مختلف مرکز بهداشت .

18- انجام سایر دستورات مربوط به خدمات بهداشتی منطقه .

19- آموزش و بازآموزی پزشکان خانواده.

20- آموزش کارشناسان و کاردان ها.

21- تنظیم برنامه نظارت مراکز و خانه های بهداشت و پایگاهها.

22- تهیه پرینت از وضعیت موجود و ورود اطلاعات جدید در نرم افزار Dtarh.

23- فعال سازی کمیته ثبت مرگ و ثبت کامپیوتری مرگ و میر .

24- پیگیری در راستای اجرای طرح های عمرانی مراکز و خانه های بهداشت پایگاهها و مرکز بهداشت .

25- بررسی و پیگیری مشکلات تأسیساتی کلیه واحدهای تحت پوشش .

26- تأمین تجهیزات واحدهای تحت پوشش مرکز بهداشت .

27- تأمین نیازهای فیزیکی .

28- محاسبه حقوق پرسنل قراردادی و کارانه و اضافه کار سایر نیروها .

29- پیگیری تأمین پرسنل مورد نیاز واحدها .

30- بازنگری طرح گسترش و ارائه پیشنهادهاجهت افزایش واحدها و یا ردیف های پست سازمانی در راستای خدمت رسانی برابر استانداردهای تعیین شده .

31- اجرای طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی و پیگیری تکمیل پرونده های سلامت .

 نام و نام خانوادگی: علیرضا محمودی

مدرک تحصیلی:لیسانس بهداشت عمومی

سمت :کارشناس مسئول مبارزه با بیماریها- کارشناس مسئول توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
تاریخ شروع بکار:1366

وظایف محوله: مسئول مبارزه با بیماریهای واگیر- مسئول واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت  

شماره همراه:09171260842


تماس با واحد مبارزه با بیماریها:7624209-7624215 داخلی 314

پست الکترونیکی:                              
arsecatc@sums.ac.ir  
                                           Amahmoudi308@gmail.com
 mahmudi-m.jpg

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-4 12:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ