شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای
 
 
1-   شناخت لازم ازوضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها و کارخانجات ، معادن، مشاغل کشاورزی و خدمات درمنطقه و جمع آوری اطلاعات و آمار مربوطه، برنامه ریزی جهت بازدید واحد های مذکور در راستای تحقق اهداف بهداشت حرفه ای.
 
2-   همکاری در تنظیم و پیگیری برنامه های اجرائی در زمینه مبارزه با بیماریهای ناشی از کار، بیماریهای واگیر، مسمومیتها و سوانح ناشی از کار با همکاری پزشک بهداشت حرفه ای.
 
3-   نمونه برداری، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی عوامل زیان آور و مسائل ارگونومیک درمحیط کارو ارائه طریق به منظور پیشگیری و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار باتوجه به استانداردهای موجود.
 
4-   بررسی و شناخت کارهای سخت و زیان آور در حرف گوناگون و برنامه ریزی درزمینه بهبود شرایط کار ومعرفی شاغلین به منظور انجام معاینات دوره ای.
 
5-   نظارت و پیگیری درامر توسعه ، تاسیس، تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کارو نظارت برحسن انجام کار بهداشتیاران کار و پرسنل مراکز مذکور با توجه به آئین نامه ها و دستوالعمل های موجود.
 
6-   آشنایی ، آموزش و نظارت کامل در اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای (ادغام، بقا، بهگر، صنوف).
 
7-   تشکیل دوره های آموزشی و بازآموزی برای بهداشتیاران کار، بهورزان، کاردانهای بهداشتی و اعضاء کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با توجه به دستورالعملهاو آئین نامه های موجود.
 
8-   آشنایی با سیستم شبکه و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت به منظور استفاده از توان پرسنل شاغل در سیستم شبکه در جهت ارائه خدمات ادغام یافته.
 
9-   همکاری با سایر واحد های بهداشتی مراکز بهداشت در زمینه اجرا و ارائه طرحهای بهداشتی و دستورالعمل های ستادی به منظور ارتقاء سطح خدمات بهداشتی در منطقه.
 
10- اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با موسسات و مجریان طرحهای تحقیقاتی در زمینه مسایل بهداشت حرفه ای.
11- اعلام نواقص و صدور اخطاریه و رسیدگی به شکایات واصله در رابطه با کلیه واحد های تولیدی (صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات) با توجه به قوانین و مقرارت موجود.
 
12- جمع آوری و ارسال بموقع آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای مطابق فرمهای مصوب.
 
13- مطالعه و بررسی آخرین دستاوردهای علمی در زمینه های مختلف بهداشت حرفه ای (عوامل زیان آور و روشهای اندازه گیری، ارزشیابی و کنترل).
 
14- ارائه و اجرای روشهای اجرایی درجهت پایش و کنترل عوامل زیان آور موجوددر محیطهای کار منطقه.
 
       15- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق

 نام و نام خانوادگی :مریم یاکریم

مدرک تحصیلی:لیسانس بهداشت حرفه ای

سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای 

شماره تماس واحد:7624215-7624209 داخلی 305
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-24 14:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ